(tämä artikkeli on julkaistu Ääretön-lehdessä 2/2019 joka löytyy sekä netistä että kaupoista)

Tietoisuuden jooga on ihmisen tietoisuudessa tapahtuva kokemuksellinen prosessi. Tämä jooga alkaa siitä, että ihminen suuntaa huomionsa siihen mitä hän näkee, kuulee, tuntee tai ajattelee – oikeastaan mihin tahansa – ja vahvistaa tätä kokemustaan käyttämällä sisäisiä voimiaan. Meditaatiota harjoittaneille on tuttua se, että keskittymällä sisäiseen kuvaan, mantraan tai ulkoiseen kohteeseen voi ihminen vahvistaa elämänvoimaansa ja kohteeseen kohdistuvaa tunnetta, kokien siten ajatuksen tai havainnon alkavan kerätä itseensä energiaa. Tämän energisoinnin myötä ihminen tulee lopulta tietoiseksi siitä, että näkö- tai kuuloaistimuksen, tunteen tai ajatuksen normaalisti koettavan muodon taustalla on jotain syvempää kokemuksellista. Jatkamalla työskentelyä hän saavuttaa lopulta kokemuksen kaiken läpäisevästä elämästä.

Jooga tarkoittaa yhteyttä, yhteyden luomista. Kun Intialainen joogi kehitti pranayama-hengitystekniikkansa avulla tietoisuutensa riittävän pitkälle, kykeni hän sisäänhengityksessä kokemaan kaiken läpäisevän elämän voiman sisällänsä. Uloshengityksessä hän kykeni vapautumaan fyysiseen kehoonsa samaistumisesta, ja kokemaan itsensä ulkona maailmankaikkeuden yhteydessä ja osana suurta elämän kokonaisuutta. Joogi oivalsi syvästi kokien, ettei hän ole kehoonsa tai mieleensä sidottu materiasta syntyvä tietoisuus, vaan että hänen ja kaikkien fyysisessä maailmassa olevien asioiden syvempi luonto voidaan löytää tietoisuuden korkeammilta tasoilta.

Tietoisuuden joogan avulla ihminen voi löytää uudenlaisen yhteyden elävään elämään ja korkeampaan itseensä. Hän voi kokea, että jokaisen värin, äänen, ajatuksen, tunteen, taideteoksen tai luonnon kappaleen olemus ei ole sidottu sen fyysiseen muotoon, vaan hän oppii elämään tietoisuuden korkeammilla tasoilla kohdaten fyysisen maailmamme luovat voimat. Nämä voimat voivat auttaa ihmistä kognitiivisessa sisäänhengityksessä ravitsevalla ja parantavalla energialla. Ne voivat myös auttaa ihmisen vapauttamaan itsensä samaistumasta fyysiseen kehoonsa.

Ihminen luo tietoisuuden joogan avulla uuden henkis-fyysisen suhteen maailman ilmiöihin. Hän oppii uuden tavan elää korkeammilla tietoisuuden tasoilla, henkisissä valtakunnissa, ymmärtäen korkeammalla ja rikkaammalla tavalla fyysisen maailmamme jokaisen ilmiön, niin luonnon olion kuin ihmisen luovan keksinnönkin tärkeyden. Hänestä tulee aktiivinen osa maailmankaikkeuden toimivia luovia voimia, ja oman henkisen vapautensa ja luovuutensa avulla hän alkaa kyetä palvelemaan ihmiskuntaa, luontoa ja koko kosmosta aivan uudella potentiaalilla.

Tietoisuuden evoluutio

Keskiajan jälkeen, kun älyllinen ajattelu ja materialistinen tiede saivat voiton ihmisen tietoisuudesta, ja jolloin myös uskonnot ja mystiset suuntaukset maallistuivat, alkoi ihminen lopullisesti erkaantua yhteydestään maailman elävään kokemiseen. Ennen materialistista kristinuskon aikaa olivat luonnonhenget, voimasanat ja magia yleistä tietoa ihmiskunnassa. Meillä Suomessa on vielä viime vuosisadalle asti uhrattu osa ihmisten ansiosta luonnon olennoille, tämän ollen verrattain harvinaista muissa länsimaissa.

Tämä erkaantuminen henkisestä elämänyhteydestä antoi lopulta ihmiselle mahdollisuuden kokea olevansa täysin yksilöllinen, omat näkemyksensä ja oman totuutensa omaava itsenäinen olento. Hengentieteilijät ovat kertoneet, että Antiikin aikana filosofit eivät pystyneet vielä ajattelemaan vapaasti, vaan ajattelu koettiin vielä kosmisena voimana, viisautena eli Sofiana. Varsinaista omaa ajattelua ei syntynyt vielä Antiikin Kreikassa vaan silloinen ajattelu oli todellisuuden ajatuksellista kokemista, ajatusten havainnointia, ei todellisuuden subjektiivista sisäistä peilaamista oman ajattelumme perustalta, mihin taasen nykyisin käytämme suuren osa ajattelumme kapasiteetista. Myös vahva suvussa liikkuva verenperintö painosti ihmisiä valitsemaan elämäntiensä suhteessa sukuunsa ja naimakaupat sekä isältä pojalle siirtyvät ammatit olivat arkipäivää.

Nykyään me ihmiset olemme pääosin vapaita yksilöitä ja meille on kehittynyt vahva itsetietoisuus. Seuraava askel tietoisuuden evoluutiossa on henkistää itsetietoisuutemme voima tahtoessamme palata takaisin yhteyteen kaiken läpäisevän elämän ja henkisyyden kanssa. Emme tällöin tule astumaan henkisen olevuuden kokemukseen enää nukkuvina olentoina ykseydessä muiden olentojen kanssa kuten ennen ihmiskunnan muinaisina henkisinä ajanjaksoina on ollut, ennen nykyisen vahvan ja vapaan itsetietoisuuden syntyä, vaan kirkkaan itsetietoisuuden omaavina aktiivisina yksilöllisinä toimijoina osana tätä suurta maailmankaikkeutta.

Ajattelun henkistäminen

Filosofi ja hengentieteilijä Rudolf Steiner kirjoitti 1894 kirjan nimeltä Vapauden filosofia. Tässä kirjassa hän kertoo, kuinka hän itse on henkistänyt omassa tietoisuudessaan nämä samat itsetietoisuuden voimat, jotka olivat luoneet aikakauden materialistiset ajatukset, ja jotka ovat osaltaan vastuussa nyky-yhteiskuntamme ahdingoista ja kriiseistä. Vapauden filosofian parissa työskentely on harjoitustie, joka voi asteittain vapauttaa lukijansa ajattelun ja itsetietoisuuden oman mielensä rakenteista ja kahleista todelliseen vapaaseen henkiseen toimintaan. Kyse ei ole niinkään ajatusten sisällöistä, vaan ajattelun vapaan voiman kehittämisestä tässä prosessissa, joka kuitenkin alkaa tarttumalla ensiksi johdonmukaisen ja selkeän oman ajattelun kehittämiseen tiettyjen ajatussisältöjen avulla.

Ajattelumme toimii jokaisessa elämämme hetkessä. Päivittäin se synnyttää meissä lukuisan määrän ajatuksia (jonkun tiedon mukaan lähes 20 000 ajatusta). Mikäli ajattelumme ei toimisi näin emme tiedostaisi mitään, sillä juuri ajattelu on se, joka kertoo minulle kuka olen ja missä olen. Kun aistimme maailmaa, tieto siitä mitä aistimme syntyy ajattelumme tuodessa tiedon aistimuksista tietoisuuteemme. Voimme kokea tämän esimerkiksi silloin kun kohtaamme jotain mistä emme tiedä, mitä se on. Tällöin ajattelumme etsii salamannopeasti jonkin yhtäläisyyden muistoistamme ja tiedoistamme yrittäen sovittaa havaintoon sitä vastaavan ajatuksen. Kokemuksemme ja muistomme syntyvät siitä, että ajatukset ja havainnot vaikuttavat meidän yksilölliseen persoonaamme aikaansaaden tunnepohjaisia ja tarpeisiimme sidottuja mielikuvia. Nämä mielikuvat elävät meissä ja saavat aikaan sen, että saadessamme uusia kokemuksia muistoissamme olevat mielikuvat leimaavat kokemuksiamme hyviksi tai huonoiksi, miellyttäviksi tai epämiellyttäviksi. Emme siis koe maailmaa enää puhtaasti, välittömästi ilmenevänä, vaan subjektiivisten mielikuvien, tarpeiden, muistojen ja tunteiden läpäiseminä. Myös ulkopuolelta saadut näkemykset ja valmiit mielikuvat kuten vanhempiemme, opettajiemme tai ystäviemme jakamat mielipiteet vaikuttavat samalla tavalla itsemme ja maailman väliin tunkeutuvana subjektiivisena huntuna.

Jos haluamme pyrkiä elämään sellaista elämää, joka ei ole menneisyytemme jatkuvaa toistoa tai ulkopuolelta saatujen tarpeiden ja unelmien tyydyttämistä, voimme alkaa ottamaan selvää kuinka ajattelumme toimii ja alkaa vapauttamaan sitä sen mekaanisten mallien mukaisesta toiminnasta. Jos tarkastelemme sitä, kuinka voimme tietää miten jokin asia on – kuten mukin olevan muki tai punaisen olevan punainen – huomaamme ettemme oikeastaan ole kokemuksellisesti tarkastelleet useinkaan tätä tietotapahtumaa. Tietysti voimme kerätä vaikka minkä verran ajatuksia siitä, miten aivot tuottavat muistoista jonkin ajatuksen tietoisuutemme, mutta nyt me haluamme kokea miten punaisen tietäminen herää meissä kohdattuamme punaisen havainnon.

Jotta voisimme havainnoida ja tiedostaa ajattelumme toimintaa kokemuksellisesti, on ajattelu aluksi saatava liikkeelle. Kun olemme esimerkiksi ajatelleet jokaisen ajatuksen mukista, voimme kokeilla havainnoida itse tuota ajatuksia synnyttävää voimaa. Tätä harjoitusta toistamalla tulemme lopulta oivaltamaan, että ajatukset ovat vain saaria kosmisessa valomeressä; elävässä ajattelussa. Huomaamme että tulemme tietoisiksi vasta sellaisista ajatuksista, jotka irtautuvat elävästä maailman kokonaisuudesta ja tulevat arkitajuntamme ja aivojemme tälle puolelle kristallisiksi mielikuviksi. Tullessamme tietoisiksi tästä kristallisoivasta muotovoimasta pystymme ottamaan tämän voiman itsensä mukaan korkeampaan tietoisuuden valomereen, ja tämän myötä meissä alkaa herätä yksilöllinen kipinä elämän voimien laajoissa maailmoissa. Juuri kristallisoivan muotovoiman tiedostaminen ja sen käyttäminen tietoisuuden korkeammilla tasoilla luo meille perustan itsetietoisuutemme jatkuvuudelle arkitietoisuuden toisella puolella. Tämän jälkeen mystiset henkiset kokemukset, unet ja transsinkaltaiset kokemukset sekä taide-elämykset alkavat saada uuden kirkkauden itseensä. Koemme tästedes elävämme itsetietoisina ja täysin hereillä jokaisessa elämämme hetkessä emmekä enää katoa uneen tai kuoleman jälkeiseen tiedottomina.

Tietoisuusjooga

Olemme oivaltaneet itsemme nyt uusina kosmis-yksilöllisinä olentoina maailmankaikkeudessa. Voimme nyt suunnata uuden tietoisuutemme voiman mihin tahansa kohteeseen ja henkistää ajattelun lisäksi myös sydämemme voimat ja kehomme elämänvoimat. Kun katsomme esimerkiksi punaista väriä, saamme punaisen herättämään meissä tietyn tunnelman sydämeemme. Se saa kehossamme aikaan tiettyä elämänvoimien virtausta ja ajattelumme reagoi siihen tietyllä tavalla. Vahvistamalla näitä kokemuksia huomaamme, ettei kehomme ole yksilöllisyytemme rajat, vaan uloshengitämme itsemme yhteyteen punaisen värin, äänien, tuoksujen, taide-elämysten ja minkä tahansa kohteen henkiseen luontoon.

Tämä syntyneen yhteyden etu on molemminpuolinen. Me voimme sisäänhengittää aistimuksien elämänvoimaa joka parantaa meitä energeettisesti ja siten myös mentaalis-sielullis-fyysisesti. Elämänvoimien sisäänhengittäminen vapauttaa myös elämänruumistamme jolloin pystymme elämään ja tiedostamaan yhä kokonaisvaltaisemmin tietoisuuden korkeammissa maailmoissa. Väri, ääni, ajatus, tunne tai mikä tahansa, jonka henkisen olemuksen kanssa olemme nyt yhteydessä voi kokea myös itsessään tämän muodonmuutoksen. Samalla tavoin kuin ihminen joka luo muodon fyysiselle taideteokselle, filosofiselle idealle tai tieteelliselle keksinnölle, hän luo nyt uuden muodon itse elämänmaailmaan näille ilmiöille. Korkeammilla tietoisuuden tasoilla ei ole muotoja vaan kaikki on jatkuvaa elävää virtausta. Tämän vuoksi myös valaistuminen tai selvänäköisyys ilman kristallisoivien tietoisuuden muotovoimien apua ei koe itsetietoisuutta tai muita asioita korkeammissa maailmoissa selkeinä olioina vaan kaikkeuden jatkuvana virtana. Tässä teen tarkan rajan arkitietoisuuden ylittävän selvänäköisyyden, samadhi-tietoisuuden ja valaistumisesta syntyneen kokemuksen ja arkitietoisuuden sisällä tapahtuvien kuvien, äänien, ja muiden kokemusten välillä. Jälkimmäiset ovat aina jossain muodossa, sillä ne tapahtuvat muotovoimien alueen sisäpuolella kun taas edelliset – mikäli tämä koetaan ilman muotovoimien elävöittämistä – koetaan viisautena, kaiken läpäisevänä elävänä ymmärryksenä tai viisautena; Sofiana.

Rudolf Steiner kutsuikin kehittämäänsä henkistä tietä antroposofiaksi (ihmisviisaus). Ihminen luo oman vapautensa ja luovuutensa potentiaalista voimasta uusia ilmentymiä henkiseen todellisuuteen, ja täten jatkaa sitä työtä jonka Jumalallinen voima on aloittanut ikuisuuksia sitten. Nämä ilmentymät voidaan kokea myös todellisina uusina ja vaikuttavina ajatuksina, tekoina ja sanoina kun tietoisuuden joogi palaa takaisin arkiseen tietoisuuteensa ja elämäänsä. Hänen sanansa, katseensa ja tekonsa kantavat itsessään sitä elämää jossa hän nyt tietoisesti elää, ja jokainen väri, puu, musiikkikappale, eläin ja toinen ihminen on saanut uuden yhteyden kosmiseen alkuperäänsä tämän tietoisuusprosessin myötä.

Tietoisuusjooga voi olla työkalu hyvinvoinnin lisäämiseksi, mutta sen todellinen merkitys löytyy vasta kun ihminen ottaa askeleen kohti sitä Itseä joka elää jokaisessa ilmiössä ja jokaisessa kokemuksessaan. Ihminen on osa kosmista Itseä, sitä hiljaista ääntä, jota hän hengittää sisäänsä jokaisessa värissä ja jonka luokse hän uloshengittää itsensä yöllä ja ajatuksissaan, unelmissaan sekä rakkauden teoissaan. Hän tuntee nyt olevansa kotona maailmankaikkeudessa ja on valmis aloittamaan työskentelyn ja elämän reaalisena ja läsnäolevana henkisenä olentona yhdessä Itsen ja maailman kaikkien ihmeiden kanssa!

Tietoisuusjooga – tulevaisuuden tietoisuuden uusi joogatahto - on Rudolf Steinerin oman ajattelunsa ja tietoisuutensa kautta kehittämä tietoisuuden muuntamisen täysin vapaa tie jokaisen yksilöllisesti kuljettavaksi. Sen perusta on Vapauden Filosofia -kirjassa ja lisää siitä voi lukea mm. Steinerin Mikaelin Tehtävä ja The Boundaries of Natural Science -kirjoista. Israelilainen nykyfilosofi ja hengentieteilijä Yeshayahu Ben-Aharon on ottanut tietoisuuden joogan kehittämisen omaksi elämäntehtäväkseen ja on nyt 40 vuoden tutkimustyönsä tuloksena kirjoittanut kirjan Cognitive Yoga: Making Yourself a New Etheric Body and Individuality. Tietoisuusjoogaa voi harjoittaa myös Y. Ben-Aharonin aloittamassa Global School -nimisessä henkisessä koulussa, joka toimii myös Suomessa.

Jeremy sekä hänen kollegansa Scott Hicks ja Johannes Lauterbach Global Event Collegesta tulevat Suomeen pitämään kahden päivän intensiivisen Tietoisuusjooga-workshopin 30-31. Heinäkuuta. Tervetuloa mukaan! https://www.facebook.com/events/2041607179479714/?ti=cl

Lisätietoja saa ja kysymyksiä voi lähettää minulle osoitteessa: jeremy.qvick@gmail.com

Yeshayahu Ben-Aharonin nettisivut: www.ibecoming.co.il

Lisätietoa työskentelystä ja tulevista workshopeista: taiteinry@gmail.comhttps://taitein.fi